Patientorganisationer

 • Afasiförbundet​ :Det är vanligt att du får svårt att tala och kommunicera efter en stroke. Detta kallas för afasi och uppstår om du fått skador på ett eller båda talcentrum i hjärnan.
 • Alla kvinnors hus: Är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation.
 • Astma- och allergiförbundet​: Astma är den oftast diagnostiserade och kroniska, icke kommunikativa, inflammatoriska störningen bland barn och vuxna. Enligt den senaste globala astma rapporten har nästan 340 miljoner individer världen över diagnostiserats med astma.
 • Anhörigas riksförbund: Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.
 • Attention: Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
 • Autism- och Asperger förbundet : Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande.
 • Balans:Är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna DepressionUtmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.
 • Bufff: Stöd för anhöriga till någon som sitter i fängelse
 • Cancerfonden​: Mellan 30% och 50% av cancer dödarna kan förebyggas genom att modifiera eller undvika viktiga riskfaktorer och genomföra befintliga evidens baserade förebyggande strategier.
 • Demensförbundet​ : Är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.
 • De handikappades riksförbund, DHR​: DHR arbetar för principen om alla människors lika värde.
 • Diabetesförbundet​: Syftet är att eliminera orsaker till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
 • Endometrios föreningen​:  Det är en ideell patient- och handikappförening med säte i Stockholm med syfte att stötta personer med sjukdomen endometrios. 
 • Frisk och fri :  vänder sig till personer som är drabbade av ätstörningar samt anhöriga.
 • Gyn cancer förbundet: Gyn cancer förbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer.
 • Hjärnskadades förening, Hjärnkraft​: Hjärnkrafts mål är att alla som får en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och att de närstående ska få fullgott stöd och information.
 • Hörselskadade -Riskförbunder: Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades befrielserörelse. Arbetar för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
 • Hörselskadades riksförbund, HRF​: Är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Förbundet arbetar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av skadorna.
 • Kuling.nu :Är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.
 • Livlinan: Ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa.
 • Lungcancerföreningen: Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja både patienter och anhöriga i gruppsamtal och på telefon. Att finnas där och hjälpa till när det behövs.
 • Mind – för psykisk hälsa: Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind driver bland annat stödverksamheterna Föräldralinjen, Självmordslinjen och Äldrelinjen.
 • Mag- och tarmförbundet: Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.
 • Melanomföreningen : Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.
 • Mun- & Halscancerförbundet : Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. 
 • Neuro​: Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Ger information, stöd och en framtidstro. 
 • Noaks Ark Riksförbundet: Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. 
 • Njurförbundet​ : Njurförbundet påverkar, sprider kunskap, skapar gemenskap och främjar forskning.
 • nxtME: Är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd och hjälp för den som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och incest.
 • OCD-förbundet: Är en rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser som dysmorfofobi (upplevd fulhet), samlarsyndrom (hoarding), trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande) och dermatillomani (skin picking). 
 • Ovanliga diagnoser​: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.
 • Prostatacancerförbundet: Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 lokala patientföreningar som tillsammans verkar för ökad kunskap om prostatacancer.
 • Randiga huset: Är en ideell organisations har som syfte att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. 
 • Riksförbundet ungdom för social hälsa – RUS:Är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter.
 • Rise: Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.
 • Reumatikerförbundet​: Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. 
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH​: RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.
 • Roks: Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn.
 • Sarkom föreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla oss som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående.
 •  Schizofreniförbundet: Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar. 
 • SHEDO: Är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 • Spelberoendegruppen :är en ideell riksorganisation som finns till för att hjälpa spelberoende och anhöriga. 
 • Stomi och reservoaropererade, Riksförbundet ILCO​: ILCO är en intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomiopererade eller inte samt även alla anhöriga och övriga intresserade.
 • Stroke – Riksförbundet​: Stroke -Riksförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, du som är anhörig och andra intresserade. 
 • Svenska hörselförbundet: Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte.
 • Svenska Hjärntumörföreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla de som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. 
 • Svenska Sköldkörtelföreningen: Sköldkörtelsjukdomar är bland de vanligaste i Sverige. Man tror att 5 till 10% av befolkningen har en mer eller mindre allvarlig sköldkörtelsjukdom.Svenska Sköldkörtelföreningen vill arbeta för spridning av evidensbaserad information om dessa sjukdomar genom
 • Svenska Ödemförbundet: Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem.
 • Svenska RP-föreningen:Är en ideell förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. 
 • Synskadades Riksförbund : Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.
 • Terrafem: Är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, och som erbjuder stöd och råd på flera språk. 
 • Tjejzonen :  erbjuder tjejer stöd via chatt, mejl och Storasystrar.
 • Trygga Barnen: Ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende.
 • Ung cancer: Du som är mellan 16 och 30 år och har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer .
 • Unizon : har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. 
 • Unga- Hörselskadade: (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada.
 • VSFB – Vi Som Förlorat Barn: är en ideell förening och ett stöd för föräldrar och syskon i sorg.
 • WED/RLS förbundS: Syfte och målsättning är att öka kunskaperna hos både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.
 • Ångestförbundet ÅSS: Är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.