Patientorganisationer

 • Afasiförbundet​ :Det är vanligt att du får svårt att tala och kommunicera efter en stroke. Detta kallas för afasi och uppstår om du fått skador på ett eller båda talcentrum i hjärnan.
 • Astma- och allergiförbundet​: Astma är den oftast diagnostiserade och kroniska, icke kommunikativa, inflammatoriska störningen bland barn och vuxna. Enligt den senaste globala astma rapporten har nästan 340 miljoner individer världen över diagnostiserats med astma.
 • Cancerfonden​: Mellan 30% och 50% av cancer dödarna kan förebyggas genom att modifiera eller undvika viktiga riskfaktorer och genomföra befintliga evidens baserade förebyggande strategier.
 • Demensförbundet​ : Är ett handikappförbund och den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.
 • De handikappades riksförbund, DHR​: DHR arbetar för principen om alla människors lika värde.
 • Diabetesförbundet​: Syftet är att eliminera orsaker till diabetes och konsekvenserna av sjukdomen.
 • Endometriosföreningen​:  Det är en ideell patient- och handikappförening med säte i Stockholm med syfte att stötta personer med sjukdomen endometrios. 
 • Föreningen Balans​: Borderline är en personlighetsstörning Föreningen för balans ger info till dig som drabbats och för närstående.
 • Gyncancerförbundet: Gyncancerförbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor som har eller har haft gynekologisk cancer.
 • Hjärnskadades förening, Hjärnkraft​: Hjärnkrafts mål är att alla som får en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och att de närstående ska få fullgott stöd och information.
 • Hörselskadade -Riskförbunder: Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades befrielserörelse. Arbetar för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
 • Hörselskadades riksförbund, HRF​: Är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Förbundet arbetar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av skadorna.
 • Lungcancerföreningen: Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja både patienter och anhöriga i gruppsamtal och på telefon. Att finnas där och hjälpa till när det behövs.
 • Mag- och tarmförbundet: Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.
 • Melanomföreningen : Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.
 • Mun- & Halscancerförbundet : Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. 
 • Neuro​: Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Ger information, stöd och en framtidstro. 
 • Njurförbundet​ : Njurförbundet påverkar, sprider kunskap, skapar gemenskap och främjar forskning.
 • Ovanliga diagnoser​: Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.
 • Prostatacancerförbundet: Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 lokala patientföreningar som tillsammans verkar för ökad kunskap om prostatacancer.
 • Reumatikerförbundet​: Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. 
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH​: RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.
 • Sarkomföreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla oss som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. 
 • Stomi och reservoaropererade, Riksförbundet ILCO​: ILCO är en intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om de för närvarande är stomiopererade eller inte samt även alla anhöriga och övriga intresserade.
 • Stroke – Riksförbundet​: Stroke -Riksförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, du som är anhörig och andra intresserade. 
 • Svenska hörselförbundet: Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte.
 • Svenska Hjärntumörföreningen: Svenska hjärntumörföreningen är till för alla de som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. 
 • Svenska Sköldkörtelföreningen: Sköldkörtelsjukdomar är bland de vanligaste i Sverige. Man tror att 5 till 10% av befolkningen har en mer eller mindre allvarlig sköldkörtelsjukdom.Svenska Sköldkörtelföreningen vill arbeta för spridning av evidensbaserad information om dessa sjukdomar genom
 • Svenska Ödemförbundet: Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem.
 • Svenska RP-föreningen:Är en ideell förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. 
 • Synskadades Riksförbund : Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.
 • Ung cancer: Du som är mellan 16 och 30 år och har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer .
 • Unga- Hörselskadade: (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada.
 • WED/RLS förbundS: Syfte och målsättning är att öka kunskaperna hos både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.