Kris i Samhället

  • Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.
  • Krisinformation : Krisinformation förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
  • Länsstyrelsen: Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.
  • MSB – Myndighet för samhällsskydd och beredskap: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
  • Polisen: Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
  • Socialstyrelsen – krisberedskap: Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering.